matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Domslutet mot B2 Bredband och varför OVPN inte påverkas

Maximilian Holm, om Integritet på nätet

I måndags förmiddag stod det klart att B2 Bredband, Bredbandsbolaget, efter hovrättens domslut blir tvungna att blockera sina användare från att nyttja sidor tillhörande The Pirate Bay eller Swefilm. Vad och vilka påverkas och omfattas av domen? Vad gäller för VPN-tjänster framöver och vilket utfall kan vi vänta oss på längre sikt? Som förespråkare av ett ocensurerat internet är dessa högst relevanta frågor vi vill beröra och delge vår analys på.

Ghost Logos

Vad omfattar den?

I dagsläget påverkar domen endast B2 Bredband (Bredbandsbolaget) och gäller endast Swefilmer, The Pirate Bay, samt dess olika proxydomäner. Domslutet är den första i sitt slag och kommer därför vara prejudicerande i framtida fall. Domen innebär inte bara att B2 Bredband åläggs blockera Swefilmer och The Pirate Bay, utan den betyder även att svenska internetleverantörer eventuellt har en skyldighet att samarbeta med upphovsrättsinnehavarna för att stoppa upphovsrättsbrott framöver.

Domslutet öppnar också upp möjligheten för upphovsrättsinnehavare att begära blockering av ytterligare sidor men också att det sker hos fler internetleverantörer än B2 Bredband. I praktiken kommer därför beslutet i framtiden troligen inkludera både fler internetleverantörer, och fler upphovskränkande sidor.

Internetleverantörer har rätt att överklaga domännamn som upphovsrättsinnehavarna begär att få blockerade, men domen indikerar att de flesta internetleverantörer med all sannolikhet kommer välja att inte överklaga och istället välja att gå med på kraven om blockering då hovrätten nu gjort det tydligt vad en överklagan skulle leda till. Problematiken i domslutet är således att upphovsrättsinnehavare har fria händer att begära blockering av vilka domännamn de vill eftersom internetleverantörer nu kommer vilja undvika långa och dyra rättegångsprocesser som de ändå sannolikt skulle förlora.

DNS-blockering – men inte IP-blockering

På kort sikt är det svårt att se hur domen de facto kommer att stoppa användning av sidorna för kunder hos B2 Bredband. Trots att domen föll till de yrkandes fördel finns en avgörande skillnad i domslutets omfattning i jämförelse med det yrkande som lades fram:

Föreläggandet gäller tjänsten The Pirate Bay och tjänsten Swefilmer såsom de definieras under rubriken YRKANDEN OCH INSTÄLLNING i domen, med den ändringen att IP-adresser inte omfattas[1].

B2 Bredband behöver alltså inte blockera trafik till hemsidornas IP-adresser, utan endast de DNS-uppslag som görs på hemsidornas domäner. Som B2 Bredband-kund finns det alltså till synes ett enkelt sätt att kringgå en sådan blockering genom att byta DNS-servrar så att internetleverantören inte nyttjas för domänuppslag.

Byt DNS-servrar

Vanligtvis nyttjar användare internetleverantörens dedikerade DNS-servrar, om man inte aktivt valt att detta inte ska ske. Det finns flera offentliga DNS-servrar som kan nyttjas istället, där blockeringen alltså inte sker. Även OVPN driftar egna DNS-servrar vilka nyttjas automatiskt när man ansluter via vår klient.

Hur påverkas VPN-tjänster?

Historiskt sett har få lagändringar och domstolsbeslut som rört internetleverantörer påverkat svenska VPN-tjänster, och det är ännu inte troligt att VPN-tjänster på kort sikt kommer att påverkas av ett liknande beslut. Domen mot B2 Bredband som sådan har ingen direkt påverkan på VPN-tjänster, utan man bör snarare se en ökning i användandet av VPN-tjänster, delvis för att konsumenter kommer vilja kringgå blockeringen av DNS-uppslag, men också för att domen är en indikation på hur svensk domstol och lagstiftning kommer se på upphovsrättsbrott framöver.

Påverkan på VPN-tjänster på längre sikt känns mer oklar. Om man antar att samtliga internetleverantörer i Sverige om 5-10 år påverkas av samma beslut som B2 Bredband, blir VPN-tjänsterna självklart indirekt påverkade av att deras egna internetleverantörer tvingas följa beslutet, förutsatt att tjänsten nyttjar en internetleverantör i Sverige. I det läget kommer allt handla om hur blockeringen tekniskt går till. Om DNS-blockeringen som nämnts ovan fortfarande nyttjas kommer det inte påverka VPN-tjänster, då dessa i princip alltid har egna dedikerade DNS-servrar. Om däremot blockeringsmetoden ändras i framtiden skulle det vara ett stort argument för VPN-tjänster att öka sin kapacitet utomlands eller till och med konvertera till utländska juridiska enheter där lagstiftning är mer fördelaktig.

Vad kommer att hända framöver?

Som så många redan hävdat kommer denna dom sannolikt ha stor inverkan på framtiden. Vad vi kan vänta oss inom de närmaste månaderna är en rad yrkanden från upphovsrättsinnehavare som nu ser sin chans att dra åt snaran på de stora internetleverantörerna TeliaSonera, Telenor, Tele2, och Comhem.

Vidare, tycks detta vara ännu ett fall av något som till en början kommer få lite genomslagskraft till följd av bristfällig teknisk uppfattning och tekniska “kryphål”. Vad som är mer intressant att se framöver är hur upphovsrättsinnehavarna reagerar om och när de märker att domen har liten eller helt saknar påverkan till följd av den bristfälliga blockeringsmetoden. I det läget ser vi det som rimligt att blockeringsmetoden kommer att kritiseras från de yrkandes sida.

Det är svårare att förutspå på vilket sätt en blockering i sådana fall kommer att ske. Det kanske största argumentet mot att man inte kan använda IP-blockering är att The Pirate Bay använder Cloudflare vilket även används av en stor mängd andra domäner. Vid en blockering av ett sådant IP-spann skulle ett stort antal domäner bli påverkade även om de inte har någon anknytning till upphovsrättsintrång. Att något sådant inträffar ligger varken i domstolars, lagstiftares eller internetleverantörers intresse. Det ligger uppenbarligen inte heller inte i de yrkandes intresse då exempelvis Sony Music Sweden Entertainment i dagsläget ligger bakom Cloudflare.

Andra möjliga blockeringsmetoder går i dagsläget bara att spekulera i men skulle kunna innefatta:

  • Deep Packet Inspection - Övervakning och blockering av paket
  • Nyckelordsblockering - Blockering av domännamn innehållande specifika nyckelord
  • Dynamisk innehållsblockering - Blockering av hemsidor innehållande specifika ord
  • Stamnätsblockering - Blockering av hemsidor på internets stamnät

Avslutning

Avslutningsvis, är det tydligt att beslut av detta slag alltid väger mellan två poler. Å ena sidan blir implementeringen av beslutet för bristfällig och kommer inte ge något resultat för de yrkande. Å andra sidan blir domen för hård och påverkar så mycket mer än vad som från början var tänkt. Oavsett under vilken kategori domen mot B2 Bredband hamnar, är det alltid oroväckande när det pekas mot ett mer fängslat och censurerat samhälle. Om tillräckligt många domar som denna stegvis delges, hur många steg är vi ifrån att Sverige påbörjar byggnationen av en kinesisk brandvägg?


  1. s.2, 1 a) https://www.documentcloud.org/documents/3460821-Svea-HR-PMT-11706-15-Dom-2017-02-13.html ↩︎

Maximilian Holm